FİKR-İ MÜLKİYET SATIŞ/DEVİR SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

İşbu Sözleşme 22/06/2018 tarihinde, bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyetini sürdüren bir kurum olan ve adresi …….. bulunan ………… ile ……… adresinde ikamet etmekte olan  Kelebekfsa arasında, imzalanarak akdedilmiştir.

Kelebekfsa, işbu Sözleşme’nin ekinde bir örneğine yer verilen özgün özelliklerine sahip Tasarımın fikri mülkiyetiyle beraber satmak istemektedir. Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1- Kelebekfsa, işbu Sözleşme ile; tasarımı dizaynı ve üretimi ve her türlü fikri ve sınai hakkı kendisinde olan tasarımı 18.000 TL + KDV (onsekizbin Türk Lirası artı KDV) satış bedeli ile ……… satmış ve devretmiştir; buna karşılık ………. , tasarımı satış bedeli üzerinden her türlü kullanım hakkı ile birlikte devralmıştır.

Madde 2- İşbu Sözleşme uyarınca Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kelebekfsa’ya ödenmesi gereken satış bedeli Kelebekfsa’nın düzenleyeceği makbuz’u müteakiben Kelebekfsa nakden ödenecektir. Kelebekfsa bu maddede yazılı meblağdan başka her ne nam altında olursa olsun …………’nden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Madde 3- Kelebekfsa sözleşmenin ekinde yer alan logonun tamamı üzerinde TPE nezdinde geçerli mülkiyet hakkına sahip olduğunu, logonun üçüncü kişiler lehine kurulmuş her türlü mülkiyet kısıtlamasından âri olduğunu, logonun herhangi bir haciz veya icra takibi konusu olmadığını, logo  ile ilgili olarak veya logoyu  etkileyebilecek nitelikte herhangi bir mevcut talep veya davanın bulunmadığını, logonun  başkalarının kullanımında olmadığını ve bu logonun  başkasına ait olmadığını, logo  ile iltibas yaratabilecek başka bir logonun  da bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

Madde 4- ……… logonun/markanın kullanım hakkını da iş bu sözleşme ile birlikte devraldığından, logoyu  her türlü basılı ve elektronik ortamda, reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarda, tanıtım broşürlerinde ve her türlü ürün/hizmet üretiminde kullanılabilir. Yukarıda tarifi yapılan ve bir örneğine sözleşme ekinde yer verilen logo  bütün hukuki hakları ile beraber satın alındığından ………… logo  ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya münhasıran ve tek başına yetkilidir.

Madde 5– Kelebekfsa, sözleşmenin ekinde yer alan logonun  başkasına ait olduğunun veya başkalarının kullanımında olduğunun tespit edilmesi halinde ………… 75.000,00 TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6- İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır. Sözleşme’den doğan veya Sözleşme’yi içeren ya da Sözleşme ile ilgili bütün talep ve ihtilaflar, Denizli Mahkemelerince veya İcra Dairelerince çözümlenecek ve karara bağlanacaktır.

Madde 7- İşbu Sözleşme iki orjinal nüsha olarak imzalanmıştır. Taraflar işbu Sözleşme’yi yukarıda yazılı tarihte imzalayarak akdetmişlerdir.